Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN Borduurshop MyDream

 

Algemeen

 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten en diensten van Borduurshop MyDream en op alle met Borduurshop MyDream  aangegane overeenkomsten.
 2. Hiervan kan slechts worden afgeweken, indien dit schriftelijk wordt vastgelegd en getekend is door beide partijen.
 3. Borduurshop MyDream heeft het recht een bestelling te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden
 4. De door u verstrekte persoonsgegevens worden in ons klantenbestand opgenomen. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor uw bestellingen en om met u in contact te komen. Borduurshop MyDream verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. Van u ontvangen materialen worden conform gemaakte afspraken aan u retour gezonden. U wordt alleen dan in ons mailing bestand opgenomen, indien u hiervoor zelf toestemming heeft gegeven. U ontvangt geen ongewenste mail van Borduurshop MyDream . Mocht dit onverhoopt per abuis toch gebeuren, of u wilt geen mail meer ontvangen, dan kunt u zich ten alle tijden afmelden en halen wij u alsnog uit het mailbestand.
 5. Door middel van de elektronische communicatievorm komt tussen Borduurshop MyDream en de opdrachtgever nadrukkelijk een geldige overeenkomst tot stand, zodra aan de bestelprocedure is voldaan. Het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de bindende kracht van aanbod en aanvaarding. Hieronder vallen o.a. mondelinge toestemming of toestemming via mail, of bestellingen via de website.
 6. De door Borduurshop MyDream gemaakt borduringen mogen zonder overleg worden gebruikt voor reclamedoeleinden, website of andere openbaarmaking of reclame (folders). Mocht u terechte bezwaren hebben tegen het plaatsen van uw logo op onze website, dan kunnen wij dit in overleg bepalen.

Bestellingen en betalingen

 1. Alle prijzen die vermeld worden bij de producten op onze website worden vermeld in Euro's en zijn inclusief BTW conform het geldende BTW tarief.
 2. Voor grotere en bedrijfsmatige opdrachten gelden speciale prijzen. Hiervoor wordt een offerte gemaakt. De bedrijfsmatige prijzen worden exclusief BTW vermeld.
 3. Alle prijzen en offertes zijn vrijblijvend en geldig tot genoemde termijn. Prijswijzigingen voorbehouden.
 4. Wij werken uitsluitend d.m.v. vooruitbetaling. Als het verschuldigde bedrag 7 dagen na uw bestelling niet op onze rekening is bijgeschreven, dan annuleren wij, zonder verder tegenbericht, uw bestelling. Mocht het zijn dat wij speciaal voor u bedrijfskleding hebben besteld, of wij zijn reeds aan de productie begonnen, dan zal deze alsnog in rekening worden gebracht. Mocht de betaling niet binnen de gestelde termijn zijn voldaan, dan zullen wij de factuur uit handen geven.
 5. Voor grotere bedrijfsmatige opdrachten, kan de volledige vooruitbetaling, en uitsluitend op initiatief van Borduurshop MyDream worden verlaagd tot een vooruitbetaling van 50% van de aanneemsom.
 6. Producten en aanbiedingen zijn altijd vrijblijvend en onder voorbehoud van de beschikbaarheid van het artikel.
 7. Alle prijzen, aanbiedingen en afbeeldingen op onze website zijn onder voorbehoud van type- en/of scan-fouten. Deze fouten verplicht ons niet tot levering.
 8. Als op onze prijslijst of orderbevestiging een incorrecte prijs staat vermeld, behouden wij het recht alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De opdrachtgever heeft dan het recht de bestelling alsnog te annuleren.
 9. Levering van alle artikelen zolang de voorraad strekt.
 10. Het borduren van door de opdrachtgever zelf aangeleverd textiel, gebeurt geheel op eigen risico van de opdrachtgever. Uiteraard wordt hier de uiterste zorg aan besteed.
 11. Wij berekenen in principe geen kosten voor het aanmaken van een borduurpatroon of werktekening van uw logo of uitting. Indien uw logo of uiting door ons moet worden bewerkt, dan zijn hier digatalisatie kosten aan verbonden, Deze digitalisatie kosten zijn eenmalig en vervallen bij vervolgopdrachten van hetzelfde borduursel. Borduurpatronen blijven altijd eigendom van Borduurshop MyDream en worden aangemeld, hoewel niet nodig, voor Copyright.
 12. U bestelt per e-mail. Deze e-mail geldt als bestelling, opdracht of order.
 13. Bij een bestelling, opdracht of order die geannuleerd wordt doordat er dingen besteld zijn die niet op de webshop staan rekenen wij €10 euro administratiekosten.

Levering en verzending

 1. Uw bestelling kan pas in behandeling worden genomen nadat aan de betalingsvoorwaarden is voldaan.
 2. De verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn gebaseerd op de geldende tarieven van PostNL. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van bestellingen tijdens de verzending via PostNL. Dit risico kunt u verzekeren tegen een meerprijs. Vermeld u dit bij uw bestelling. De keuze van verpakkingsmaterialen wordt door ons of in overleg bepaald. Na uw bestelling ontvangt u per email een orderbevestiging met het bedrag van uw bestelling inclusief de verzendkosten.
 3. Wij streven ernaar om kleine geplaatste bestellingen (particulieren) binnen 5 werkdagen na het ontvangen van uw betaling te leveren. Deze levertijd is slechts indicatief. Mocht deze termijn incidenteel door drukte of overmacht overschreden worden, dan ontvangt u hierover tijdig bericht en geeft u geen recht op schadevergoeding of annulering van uw bestelling.
 4. Levertijden van grotere bestellingen (bedrijven) worden in onderling overleg bepaald.
 5. Geleverde artikelen kunnen door diverse oorzaken in kleur of model een geringe afwijking hebben ten aanzien van het afgebeelde artikel op onze site. Dit is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van de artikelen en de kleuren borduurgarens. Bij grotere bestellingen is het raadzaam om eerst een proefexemplaar te bestellen, dit om teleurstellingen te voorkomen. Indien de leverancier verzendkosten berekend. zullen deze worden doorbelast aan de klant.
 6. Indien artikelen onvoldoende op voorraad zijn, krijgt u tijdig bericht over de eventuele levertijd. Als u daar niet mee akkoord wilt gaat, kunt u de bestelling alsnog annuleren.
 7. De afkoelingsperiode in de wet 'Kopen op afstand' geldt niet voor goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd, zoals maatwerk, of een duidelijk persoonlijk karakter hebben. Gezien het maatwerk en het persoonlijke karakter van onze borduringen kunt u eenmaal betaalde en vervaardigde bestellingen niet meer annuleren.
 8. Bij annulering van de overeenkomst zal de opdrachtgever alle door Borduurshop MyDream gemaakte kosten, arbeidsloon, bestelde materialen etc. voor zijn rekening nemen, terwijl Borduurshop MyDream  alsnog tevens gerechtigd is alle daaruit voortvloeiende schade, kosten, rente en winstderving van opdrachtgever te vorderen.

Aansprakelijkheid en klachten

 1. Uw klacht wordt altijd serieus in behandeling genomen. U heeft de verplichting de bestelling direct bij aflevering te controleren of de producten aan de overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dient u Borduurshop MyDream hier zo spoedig mogelijk schriftelijk( of per mail) kennis van te geven (Binnen 7 dagen). Reclamaties dienen een duidelijke klacht te betreffen. Artikelen die niet aan de algemene gebruikelijke eisen voldoen of andere tekortkomingen hebben, kunnen uitsluitend na overleg geretourneerd worden. Als de klacht gegrond is zijn de verzendkosten van retourneren voor rekening van Borduurshop MyDream. In alle andere gevallen zijn retourneerkosten voor kosten van de opdrachtgever. Geringe in de handel toelaatbare afwijkingen in kleur, afwerking of maat zijn geen gegronde reden voor retourneren. Bij gegronde klachten kan alleen aanspraak gemaakt worden op heruitvoeren van de opdracht. Indien Borduurshop MyDream aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de verstrekte opdracht en slechts voor zover dit bedrag van de klant is ontvangen. Borduurshop MyDream is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of vervolgschade.
 2. Borduurshop MyDream is niet aansprakelijk voor fouten in het door de opdrachtgever aangeleverde bestand of tekst. Controleert u het bestand daarom zorgvuldig voordat u de bestelling plaatst. Wij vragen u altijd om een akkoord op de (laatste) proefborduring, patroon of werktekening.
 3. Borduurshop MyDream is niet aansprakelijk voor schade door ondeugdelijk gebruik van onze borduringen. Wij borduren met kwaliteitsgarens, geschikt voor industriële bewassing. Bij twijfel over de wasvoorschriften van een artikel, kunt u ons altijd raadplegen voor advies. Bij eigen aangeleverd textiel, volg de richtlijnen van het etiket.
 4. Borduurshop MyDream is niet aansprakelijk voor eventuele schade, veroorzaakt door de, al dan niet tijdelijke, onbereikbaarheid of verwijdering van onze internetsite wegens onderhoud of anderzijds.
 5. Wij borduren geen afbeeldingen waar copyright op zit. Borduurshop MyDream aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever aangeleverde zaken die inbreuk maken op het recht van derden. Dit is geheel ter verantwoording van de opdrachtgever.

 

Overmacht

 1. Als Borduurshop MyDream door overmacht niet aan de overeengekomen verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen, zonder gerechtelijke tussenkomst, opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Borduurshop MyDream tot enige schadeloosstelling gehouden is. Borduurshop MyDream zal in dat geval een oplossing zoeken die tot een goede afhandeling van de opdracht zal leiden.
 2. Een ieder die een bestelling plaatst bij Borduurshop MyDream, gaat akkoord met bovenstaande algemene voorwaarden.


We maken geen copy's van bestaande logo's, mits u er een schriftelijke toestemming voor heeft.

We maken ook geen logo's van rijks instellingen zoals politie, brandweer ect., mits u er schriftelijke toestemming voor heeft.
De opdrachtgever blijft altijd verantwoordelijk voor het schenden van copyright.

 

Op aangeleverde kleding borduren is altijd uw eigen risico, een machine kan altijd een misstap hebben.
Lever ik de kleding aan, dan is het mijn verantwoordelijkheid.